Statut društva

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01 i članka 18. Statuta, skupština HRVATSKOG RODOSLOVNOG DRUŠTVA "PAVAO RITTER VITEZOVIĆ", održana 21. svibnja 2009. godine i 7. svibnja 2014. godine donijela je sljedeći

 

STATUT

HRVATSKOG RODOSLOVNOG DRUŠTVA "PAVAO RITTER VITEZOVIĆ"

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se naziv, sjedište i područje djelovanja, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ciljevi ostvaruju, članstvo i članarina, prava i obveze članova, unutarnji ustroj Društva, tijela Društva, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine, te prestanak rada Društva i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Društva.

Članak 2.

Puni naziv Društva je: HRVATSKO RODOSLOVNO DRUŠTVO "PAVAO RITTER VITEZOVIĆ".

Skraćeni naziv glasi: HRD "Vitezović".

Za nastupanje Društva u inozemstvu upotrebljavati će se naziv na engleskom jeziku CROATIAN GENEALOGICAL SOCIETY "PAVAO RITTER VITEZOVIĆ", a na njemačkom "KROATISCHER VEREIN FÜR GENEALOGIE "PAVAO RITTER VITEZOVIĆ".

Sjedište Društva je: Zagreb, Marulićev trg 21. Društvo ima svojstvo pravne osobe, a kao Društvo registrirano je pri nadležnom tijelu državne uprave.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske, a može se učlaniti ili na drugi način povezivati s drugim rodoslovnim društvima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Društvo se može prema potrebi povezivati sa srodnim društvima čija djelatnost sadržajno podupire i dopunjuje rodoslovna istraživanja ( povijesno-arhivistička, heraldička i sl.).

Članak 3.

Društvo ima znak sljedećeg izgleda: Znak društva je u obliku štita sa stiliziranim elementima Hrvatskog državnog grba te dijelom grba Pavla Rittera Vitezovića, to jest ima stiliziranu vitezovu ruku u oklopu s mačem.

Članak 4.

Društvo ima pečat sljedećeg oblika: okrugli sa punim nazivom Društva na hrvatskom jeziku i Zagreb po obodu i stiliziranim obiteljskim stablom u sredini.

Dimenzije pečata su – promjer 30 mm.

Članak 5.

Društvo zastupa predsjednik Društva. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.

Članak 6.

Rad Društva je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje otvorenošću u radu tijela Društva pravodobnim obavještavanjem članova Društva neposredno i putem sredstava javnog priopćavanja, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Društvo može izdavati svoje glasilo i posebna izdanja u skladu s propisima o javnom informiranju.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI DRUŠTVA

Članak 7.

Društvo je osnovano s ciljem: poticanja i podupiranja rodoslovnih istraživanja ( kako obiteljskih tako i znanstvenih), uz okupljanje i educiranje zainteresiranih istraživača i njihovu međusobnu razmjenu iskustava.

Društvo će, prema potrebi, također podupirati istraživanja koja su sadržajno ili metodološki povezana s rodoslovljem ( antroponimija, paleografija, arhivistika, informacijska tehnologija na području povijesne i srodnih znanosti).

Članak 8.

Djelatnost Društva je:

 • promicanje rodoslovnog istraživanja, okupljanje članstva osobito među mladima,
 • izdavanje rodoslovne literature , metodoloških priručnika, rodoslovlja i sl. u obliku knjiga i web stranica,
 • razvijanje svijesti o narodnom i kulturnom značenju istraživanja i zaštite rodoslovnog gradiva,
 • poticanje svih oblika organiziranoga rodoslovnog istraživanja,
 • priprema tečajeva i drugih oblika osposobljavanja za rodoslovna istraživanja, također i računalnog,
 • njegovanje hrvatskog nazivlja iz područja rodoslovlja,
 • predavanja, izložbe i predstavljanje knjiga s područja djelatnosti Društva,
 • izdavanje društvenog glasila i posebnih izdanja,
 • osnivanje stručne biblioteke,
 • suradnja sa svim arhivima, pri čemu je jedan od osnovnih motiva Društva otvaranje arhivskog gradiva, priprema i objavljivanje izvora,
 • podupiranje suradnje među članovima Društva kod istraživanja koja imaju zajednički interes članova,
 • davanje poticaja i pomoći pri organiziranju podružnica Društva u Hrvatskoj
 • redovita društvena okupljanja,
 • stručne ekskurzije,
 • njegovanje pravne svijesti o zaštiti osobnih podataka i privatnosti,
 • akcije za sakupljanje sredstava.

III. PODRUŽNICE I SEKCIJE

Članak 9.

Podružnice su oblici društvenog rada, organizirane prema teritorijalnom načelu.

U podružnicu se uključuju članovi koji žele u njoj djelovati radi stalnog prebivališta ili rodoslovno-istraživačkih interesa na tom području.

Podružnicu osniva Upravni odbor Društva kad ustanovi da njeno osnivanje želi skupina članova.

Podružnica nije pravna osoba i djeluje pod imenom Društva, uz dodatak imena podružnice i sukladno s pravilima Društva.

Najviši organ podružnice je skupština podružnice koja ima slijedeće dužnosti:

 • brine se za odvijanje društvenog rada ( iz čl. 8 ovog Statuta) koji se odnosi na područje podružnice,
 • priprema poslovnik za svoj rad,
 • imenuje ili razrješava voditelja podružnice i njegovog zamjenika,
 • imenuje ili razrješava odbor podružnice,
 • u svezi s društvenim poslovima daje prijedloge, poticaje i primjedbe.

Skupština podružnice sastaje se najmanje jednom godišnje, obavezno prije saziva godišnje skupštine Društva. Podružnicu vodi odbor podružnice.

Broj članova odbora, mandatno vrijeme i dužnosti određuje poslovnik podružnice. Podružnica prestaje s radom:

 • ako tako odluče dvije trećine članova podružnice,
 • ako tako odluči Upravni odbor Društva.

Članak 10.

Uz suglasnost skupštine ili upravnog odbora uspostavlja se sekcija Društva.

Njezini članovi mogu biti članovi Društva.

Sekcije nisu pravne osobe i za njih u cijelosti vrijede pravila Statuta.

Sekcije su vezane načinom ili sadržajem rada a osnivaju se radi lakšeg ostvarivanja zajedničkih interesa skupine članova, kao na primjer:

 • sadržajno: zajednička područja istraživanja,
 • područno: istraživanje u određenom geografskom kraju,
 • metodološko: razvijanje sličnih načela rada,
 • uporaba računala i drugih informacijskih tehnologija.

IV. ČLANOVI DRUŠTVA, NJIHOVA PRAVA I OBVEZE

Članak 11.

Članom Društva može biti svaka pravna ili fizička osoba bez obzira na državljanstvo ili prebivalište, koja prihvaća Statut i opće akte Društva.

Članom Društva postaje se na osnovi pristupnice.

U Društvu se vodi registar članova o čijem obliku, sadržaju i načinu vođenja odlučuje Upravni odbor Društva, prema Zakonu o udrugama.

Osoba koja svojim osobitim zalaganjem pridonosi ostvarivanju ciljeva Društva, može postati počasnim članom, a odluku o tome donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 12.

Prava članova Društva jesu:

 • da biraju i da budu birani u tijela Društva,
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela,
 • da imaju mogućnost uvida u zapisnike Društva,
 • da na dogovoren način koriste opremu Društva, prostorije, literaturu i drugu imovinu Društva.

Obveze članova Društva jesu:

 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Društva,
 • da čuvaju i podižu ugled Društva,
 • da redovito plaćaju članarinu, da se brinu za imovinu, opremu i drugo gradivo koje je vlasništvo Društva.

Ako član Društva želi stručno nastupiti u javnosti u ime Društva, mora s tim upoznati predsjednika Društva.

Predsjednik u tom slučaju može tražiti prethodnu stručnu recenziju javnog nastupa koju obavlja Upravni odbor ili imenovana komisija, a koju član Društva mora uvažiti.

Pod stručnim nastupom u javnosti podrazumijeva se predavanje, objava stručnog djela i sl., a ne ubraja se djelovanje među članovima Društva.

Članak 13.

Iznos članarine određuje redovna godišnja skupština. Redovni članovi plaćaju članarinu za kalendarsku godinu.

Osobe, koje se učlane tijekom drugog polugodišta, plaćaju prvu članarinu samo za pola godine. Počasni članovi su oslobođeni od plaćanja članarine.

Članovi koji ne uplate članarinu dvije godine za redom ne mogu glasati na Skupštini, ne dostavlja im se bilten i nakon isteka druge godine neplaćanja članarine prestaje im članstvo u Društvu. Ovlašćuje se upravni odbor da donese izuzeće od ove odluke uz obrazloženje.

V. TIJELA DRUŠTVA

Članak 14.

Tijela Društva jesu:

 1. Skupština Društva
 2. Upravni odbor Društva
 3. Predsjednik Društva
 4. Nadzorni odbor Društva
 5. Sud časti

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo Društva.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna i izborna skupština zasjeda svake druge godine.

Skupštinu saziva Upravni odbor, predlaže dnevni red skupštine, te dan i mjesto održavanja.

Izvanredna skupština saziva se na inicijativu predsjednika Društva, na prijedlog Upravnog odbora, na zahtjev Nadzornog odbora ili na pisano obrazložen zahtjev jedne trećine redovnih članova.

Izvanredna skupština odlučuje samo o onome za što je sazvana.

Ako predsjednik Društva na zahtjev predlagača ne sazove Izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva. Skupštinu saziva predlagač u roku od 15 dana nakon isteka prvo spomenutog roka.

Poziv na redovnu ili izvanrednu skupštinu mora biti upućen najmanje 10 dana prije njezina održavanja i mora sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja Skupštine, kao i prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se po potrebi i materijali o pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu.

Članak 16.

Skupštini predsjedava predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.

U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Društva, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

Skupština bira predsjedavajućega, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Društva.

Članak 17.

Skupština odlučuje punovažno, ako je prisutna najmanje jedna trećina svih članova Društva s pravom glasa.

Ako u predviđenom vremenu Skuština nema kvorum, početak se odlaže 15 minuta i nakon toga započinje radom i ponovažno odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Glasovanje je javno, ali se većinskom odlukom Skupštine može prijeći i na tajno glasovanje.

Članak 18.

Skupština Društva:

 • donosi Statut, te njegove izmjene i dopune,
 • donosi i druge opće akte potrebne za djelovanje Društva,
 • donosi financijski plan i usvaja završni račun,
 • bira i razrješava predsjednika Društva, članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora te članove Suda časti,
 • utvrđuje i usvaja planove rada Društva,
 • razmatra i utvrđuje izvješća o radu i materijalnom poslovanju Društva, na temelju pisanih izvješća Upravnog i Nadzornog odbora,
 • utvrđuje iznos članarine,
 • bira počasne članove na prijedlog Upravnog odbora
 • odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Društva, utvrđenim ovim Statutom ili zakonom,
 • odlučuje o prestanku rada Društva.

Članak 19.

Skupština bira Upravni odbor na razdoblje od dvije godine, tijekom kojega ovaj vodi poslove Društva. Skupština može razriješiti Upravni odbor i predsjednika Društva i prije isteka vremena za koje su izabrani, ako ne izvršavaju povjerene im obveze. Upravni odbor i svaki njegov član odgovara Skupštini za svoj rad.

Članak 20.

Upravni odbor sastoji se od predsjednika Društva te još pet članova, koje bira Skupština.

Upravni odbor imenuje iz redova svojih članova dopredsjednika, tajnika i blagajnika.

Ako član Upravnog odbora prestane obnašati dužnost u vremenu između dviju skupština, Upravni odbor popunjava njegovo mjesto drugim redovnim članom Društva, a taj izbor potvrđuje sljedeća Skupština Društva.

Upravni odbor održava sastanke po potrebi.

Saziva se na inicijativu predsjednika Društva ili na zahtjev najmanje trojice članova Upravnog odbora.

Odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.

Članak 21.

Upravni odbor bira iz svog sastava predsjednika Upravnog odbora, koji je time ujedno i dopredsjednik Društva. Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
 • organizira djelatnosti na ostvarivanju programa zacrtanog ovim Statutom i zaključcima Skupštine,
 • podnosi Skupštini izvješća o radu i poslovanju te prijedlog proračuna za iduću godinu,
 • upravlja imovinom Društva,
 • osniva pododbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Društva,
 • utvrđuje administrativne propise o radu i materijalnom poslovanju, uključivši i one o izgledu i uporabi žiga i znaka (logotipa), supotpisnike,
 • donosi odluke o brisanju iz članstva,
 • obavlja i sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Članak 22.

Predsjednik Društva:

 • predstavlja Društvo pred vlastima i trećim osobama,
 • saziva redovnu i izvanrednu skupštinu i sastanke Upravnog odbora,
 • provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora i vodi rad Društva tijekom svog dvogodišnjeg mandata.

Predsjednik odobrava izdatke Društva u okviru smjernica Upravnog odbora, a može odlučiti i o nepredviđenoj isplati u okviru iznosa koji je prethodno utvrdio Upravni odbor,. Takvu isplatu Upravni odbor treba odobriti na svom idućem sastanku. Ako je predsjednik spriječen, u svim pravima i dužnostima zastupa ga dopredsjednik ili osoba, koju za to zaduži Upravni odbor.

Članak 23.

Tajnik Društva:

 • priprema prijedloge općih akata koje donosi Skupština,
 • brine o urednom vođenju Registra članova,
 • vodi, ili organizira vođenje, zapisnika sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora a ovjerovljuje ih na sastanku izabrani član Društva,
 • vodi i čuva arhiv Društva,
 • obavlja druge poslove za potrebe Društva u skladu s općim aktima Društva,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjere Upravni odbor i predsjednik Društva.

Članak 24.

Blagajnik Društva:

 • vodi financijsko poslovanje Društva pod nadzorom Upravnog odbora,
 • prima članarine i ostala primanja i nastoji da se ona na vrijeme uplate,
 • isplate vrši uz odobrenje predsjednika ili osobe koju je Upravni odbor imenovao da ga zamjenjuje,
 • vodi knjigovodstvo i redovno izvješćuje Upravni odbor o financijskom i materijalnom stanju, a na svršetku godine podnosi mu završni račun za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 25.

Nadzorni odbor od tri člana bira Skupština za razdoblje od dvije godine.

Konstituira se odmah nakon izbora i iz svog sastava bira predsjednika.

Član Nadzornog odbora ne može biti i član Upravnog odbora niti Suda časti.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini, a u djelokrugu svog rada:

 • nadziru primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Društva,
 • nadziru financijsko i materijalno poslovanje Društva,
 • obavljaju i druge poslove koje im povjeri Skupština,
 • imaju pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva; sva tijela Društva dužna su članovima bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju, dajući tražene obavijesti i podatke.
 • mogu zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora ili Skupštine, ako utvrde ozbiljne nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Društva, tešku nemarnost u izvršavanju poslova, ili povrede Statuta i drugih općih akata Društva.

Odluka Nadzornog odbora je valjana, ako za nju glasaju barem dva člana Odbora.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Članak 26.

Sud časti od tri člana bira Skupština na razdoblje od dvije godine.

Sud časti odlučuje o disciplinskim prekršajima članova Društva na pisani zahtjev Upravnog ili Nadzornog odbora.

Disciplinskim prekršajima smatra se:

 • očita nebriga ili namjerno učinjeno djelo kojim se pri rodoslovnom djelovanju uzrokuje šteta javnom arhivskom poslu,
 • kršenje odluka organa Društva,
 • neovlašteni javni nastup u ime Društva koji šteti interesu Društva,
 • drugi postupci koji teže povređuju interes ili ugled Društva.

Kao disciplinske mjere, Sud časti izriče (1) opomenu i (2) isključenje. O pritužbama protiv odluka Suda časti odlučuje Skupština na svom slijedećem sazivu.

VI. IMOVINA DRUŠTVA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 27.

Imovinu Društva čine: novčana sredstva, pokretne i nepokretne stvari, druga imovinska prava.

Društvo imovinu stječe: od članarine, od dobrovoljnih priloga i darova, od dotacija iz proračuna, iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Društvo upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju prema Zakonu o udrugama.

Prihodi se koriste za ostvarivanje ciljeva Društva u skladu s godišnjim proračunom.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu godinu.

Po završetku godine sastavlja se završni račun i podnosi Skupštini na usvajanje.

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 28.

Statut je temeljni opći akt Društva, s čijim odredbama moraju biti usklađeni svi drugi opći akti. Važnija pitanja ustrojstva Društva kao i druga pitanja, koja nisu uređena Statutom a zahtijevaju podrobnu formalnu razradu, uređuju se općim aktima koje donosi Upravni odbor (čl. 21) ili Skupština (čl. 18). Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Društva.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Društvo prestaje radom odlukom Skupštine, ako za nju glasaju barem dvije trećine prisutnih članova, i u slučajevima propisanima zakonom.

U slučaju prestanka rada Društva, sva njegova imovina predaje se Hrvatskom državnom arhivu na čuvanje i u trajno vlasništvo.

Članak 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA: dr. Vlatka Lemić, v.r.

U Zagrebu, dne 7. svibnja 2014.