Prvozabilježena prezimena Marije Bistrice

Izvori za istraživanje najstarijih bistričkih prezimena datiraju krajem 15. i tijekom cijelog 16. stoljeća. To su u prvom redu Glavnicza in cultello decimarum regestum (Popisi desetina iz desetinskog kotara Glavnica) Zagrebačkog kaptola. Taj desetinski kotar je tada obuhvaćao veleposjede Susedgrad, Donju Stubicu, Bistricu i posjede gornjostubičkih plemića. Ovdje se radi o popisima obveznika različitih podavanja (kopuna, vina, žitarica) po različitim mjestima ili selima koja su bila u vlasništvu obitelji Bradač ali i drugih obitelji.

bistrica
Popisi desetina iz desetinskog kotara Glavnica

Drugi izvor odnosi se na Conscriptiones Dicarum (Popis Kraljevskog poreza) sa zapisima iz 1598. Nastao je u vrijeme Dugog rata između Austrije i Turske, koji se vodio od 1592. do 1606. a u svrhu porezne reforme, koja je trebala poslužiti financijskoj potpori obrane od Turaka. Obuhvaća tadašnji reliquie reliquiarum (ostatak ostataka) Hrvatske, tj. Zagrebačku, Varaždinsku i Križevačku županiju ili što je od njih ostalo. Popisani su svi porezni domovi (cca. 13,5 tisuća)između dviju rijeka, Kupe i Drave.

conscriptiones2
Conscriptiones Dicarum (Popis Kraljevskog poreza) sa zapisima iz 1598.

U prvospomenutom vrelu možemo pronaći imena i prezimena, od kojih su se neka održala sve do današnjih dana. Znakovito je kako se u popisu iz 1494. vrlo rijetko spominju prezimena, što upućuje na činjenicu da nisu uopće bila važna. Već za dvije godine, 1496. godine spominju se i zanimanja pojedinih kmetova ali i prva prezimena. Kasnijih godina prezimena se ustaljuju i sve ih je više.

Ljudi su se prvotno, osobito na selu, služili isključivo imenima te osobnim ili obiteljskim nadimkom. Prezime im na tadašnjem stupnju razvoja nije bilo niti potrebno. Naravno, prezimena nisu nastajala odjednom i u nekim krajevima je trebalo proći puno vremena da se ustale. Osim spomenute stalnosti, glavne značajke prezimena su i da imaju svoju neizmjenjivost i nasljednost. Ona predstavljaju ne samo nacionalno i zavičajno, već i religijsko i jezično određenje zajednice u kojoj živimo.

Prezimena su nadjevana od strane crkvene i političke vlasti, koja su ih na taj način mogle lakše nadzirati u izvršavanju različitih obveza prema svojim gospodarima. Šira pojava prezimena u sjeverozapadnoj Hrvatskoj počinje u 15. i 16. stoljeću. Tako i prezimena na području Bistrice , što možemo primijetiti u dostupnim dokumentima.

Osobit utjecaj u proširenju prezimena na sve staleže i njihovu stalnost, imale su odluke Tridentskog koncila (1545 – 1563). Naime od tada počinje uvođenje matica krštenih, vjenčanih i umrlih, ali i umjesto narodnih, nadjevanje svetačkih imena rođenoj djeci. Dakle, matične knjige se počinju voditi od kraja 16. stoljeća u priobalju, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj se počinju voditi od 17. stoljeća, dok se u Slavoniji uvode tek nakon prestanka turske okupacije.

Zakonsku obvezatnost korištenja prezimena vežemo uz Jozefinski patent iz 1780., a koji se odnosio na Češku, Slovačku, Sloveniju i Hrvatsku. Socioonomastička istraživanja razlikuju nekoliko motiva nastanka prezimena i dijelimo ih u nekoliko skupina i podskupina, s primjerima prvih bistričkih prezimena navedenih u zagradama:

1. Nastanak prezimena u kojima se izražava krvno srodstvo između djece i roditelja, što svakako predstavlja najbrojniju skupinu. Ta prezimena u svojoj osnovi imaju narodno ili svetačko ime. Najčešće su pojave prezimena nastala po:

 • osobnom očevom imenu – patronimi (Adamić, Blažević, Đurđeković, Fabijanić, Ferenčak, Filipović, Gašparić, Gregurić, Grgić, Ilić, Jambrešić, Jureković, Kuzman, Lacković, Lovrenčić, Pavlović, Petric, Šimunec, Vinković);
 • hipokoristiku (Hanžek, Ivanček, Jakopec, Jantolek, Jurgec, Lovričak, Martinec, Štefanek, Tomec);
 • osobnom majčinom imenu – metronimi (Jagičić, Jelačić).

2. Prezimena koja nastaju na temelju:

 • nekih tjelesnih obilježja, koja najčešće upućuju na podrugljivost (Belko, Bradica, Brko, Crnički, Dugić, Fukić, Galoić, Glavač, Kišak, Mustač, Nahod). Dakle, radi se o prezimenima koja su nastala od nadimaka i vrlo rijetko su se pretvarali u prezimena, osim ako se nije radilo o općepoznatim osobama pa su se kasnije kao takvi ustalili;
 • podrijetla iz životinjskog svijeta (Čukelj, Čukman, Fišer, Kukec, Kreber, Kunić, Lisec, Maček, Medved, Muhek, Obad, Ptiček, Vrabec, Vuk, Vukes, Škvorc, Žabec);
 • podrijetla iz biljnog svijeta (Bukvić, Hren, Kljenec, Kukolja, Hrastović, Rožman, Sviben, Topolovec);
 • složenica (Vodopić);
 • staleškog položaja (Biškup, Car, Cesar, Hercigonja – od riječi herceg, Kralj, Papić, Vajdić – od riječi vojvoda);
 • rodbinskih veza (Babić);
 • povezanosti s kakvim predmetima ili tvarima (Bajs, Ciglec, Hižar, Košec, Vagić, Srebak, Srebačić, Vurajić).

3. Prezimena koja zovemo etnonimima ili etnicima, a u kojima se osobe povezuju s njihovom:

 • nacionalnom pripadnošću (Horvat, Horvatić, Kranjec,);
 • zavičajnom pripadnošću (Dolčić, Samoborec, Zagorec);
 • osobitostima lokaliteta boravka (Brezovečki, Gorički, Humski, Podgradski, Selski, Stubičan, Završki);
 • činjenicom doseljenja (Novački, Novak, Novoselec).

4. Nastanak prezimena u kojima se izražava zanimanje davnog pretka i može se reći da su možda najkasnije nastala – u doba podjele rada, pojavom trgovišta u kojima su se mahom zadržavali ondašnji zanatlije (Kamenar, Kovač, Kovačić, Kožuhar, Kuhar, Mesar, Popek, Rihtar, Sudec, Špoljar, Tkalčić, Vrtarić).

Vrlo su zanimljive činjenice pojave prezimena koja upućuju na tursko podrijetlo. Tako je prezime Mahmet u Bistrici zabilježeno prilikom kanonske vizitacije 1695. a prezime Bahmet nešto kasnije u Podgrađu. U svrhu lakše prepoznatljivosti s današnjim oblicima prezimena u zagradama su navedena transliterirana prezimena koja se prvi put spominju u ovom tekstu.

Glavnicza in cultello decimarum regestum, 1494.
[KAZ, ACA, fasc. 38, nr. 10, p. 13]

Judicatus Bizt(ri)cza:

Villa Nouaki
Petrus
Jemrihoycz
Lourenecz Banouecz (Banovec- možda s Banovčaka)
Thomas
Brulyza
Mihal
Gal Jureboycz (Jureboić ili kasniji Jureković)
Petrus
Villa Phina
Jantal
Brulek
Bartol
Villa Brezouecz
Math(ias) Vaydycz (Vajdić)
Vrban
Petrus
Stephanus
Benedictus
Philip
Villa Zodomerci
Mihal
Villa Zelnicza
Fabian
Stephanus
Lucas
Gurko
Villa Poduorci
Benedek
Thomas
Villa Podgragye Valentini literati
Valent Buzecz (Buzec)
Jambrek
Cranecz
Villa Tugonicza
Thomas
Jantal
Vrbanus faber
Gurko
Ladislaus
[p. 14]
Villa Rapzauena
Thomas
Petrus
Mihal
Thomas
Laurencius
Jantal
Mikula
Benedek
Nicolaus
Thomas
Benedictus
Clemens
Villa Lesencz
Jacop
Villa Zodomerye
Emericus
Benedictus
Blas
Opidum Bizt(ri)cza
Math(ias)
Blasycz
Gurko
Petrus
Symon
Blas
Marko
Jambreuus
Villa Mateiaseuci
Jendrey
Gregor
Petrus
Math(ias)
Gurg
Ma[r]ko

Glavnicza cultelli decimae, 1496. regestum

[KAZ, ACA, fasc. 38, nr. 11, p. 22]
1496. Sequitur Bystrycza egregiorum dominorum Sth(eph)ani, Lauren(tii) etc., ffiliorum condam Bradacz

Nouaky
Peter Dyaconicz (Dijakonić ili kasniji Dijaković)
Laurentius carpentarius
Berlycza veznik liber (Brlečica ili Brlečićka)
Gal Jurekovicz (Jureković)
Pina
Antol Paulouicz (Pavlović)
Ffabian Adamicz (Adamić)
Bressouicza
Stephan Gregori
Bertol Vygycz (Vigić)
Mathe Vaydycz
Verban Bressovezky (Brezovečki)
Petrus
Stephan Kossam (Kosam)
Benedik
Philip Mezopusth (Mesopust)
Zodmerczy
Mihal
Juro
Martin Sagmanicz (Sagmanić)
Zelnicza
Fabian
Stephan Vol
Lucas Mithocz (Mitoć – možda kasnije evoluiralo u Mitrečić)
Gurko
Benedik Babin
Antol Mezopusth
Podworczy
Benedik Voyevoda (Vojvoda)
Thomas Nouak (Novak)
Valent zin Lourenecz
Berlobas (Brlobuš)
[p. 23]
Podgradye Valen(tini)
Demiter
Lucas
Benedik
Clemens
Thugonicza
Thomas Fabianicz (Fabijanić)
Antol Gurgekouicz (Đurđeković)
Verban Kovacz (Kovač)
Peter Lourechycz (Lovrečić)
Gurko Voginicz (Voginić ili Vaginić)
Ladislaus (Ladislav – možda evoluiralo u Lacković)
Cranecz (Kranjec)
Nicolaus
Raffayenczy
Thomas Bertolycz (Bertolić ili Bartolić)
Benedik
Peter
Valentin Franchycz (Frančić)
Antal Kunicz (Kunić)
Mikula
Benedik Sagychycz (Sagičić)
Nicolaus Cyglecz (Ciglec)
Kelemen Cozycz (Kožić)
Blas Franchycz
Lauran(cius)
Lesseuczy
Jacob
Blas
Zovodenye desertum.
Oppidum
Mihal Joglagole
Gurgko Sygchycz (Sigčić ili Sagičić)
Peter Log
Simon
Blas Megurycz (Megurić)
[p. 24]
Aathka[!] Colomanicz (Kolomanić)
Ambreus Subek (Šubek)
Ffabian
Imbrek Kovacz
Ambrosius
Vrbanusz
[p. 66]
Decima millii in Bysztrycza:
Raffayenczy
Benedik Jagusycz (Jagušić)
Blas Franthycz (Frantić ili Frančić)
Antol Kvnicz
Lauren(tius)
Benedik Satanicz (Satanić)
Peter Hoyui(r)yvcz[!] (Hojurić)
Valent Franchycz
Lezevchy
Jacob Lesencz
Blaz Sugycz
Thugonicza
Jantol Gurgekouicz
Laczko Degutycz (Degutić)
Verban Kovacz
Gurg Voginicz
Peter Lauren(tii)
Podgradye
Benedik Gregorii
Lucas
Podworczy
Benedik
Thomas
Zelnicza
Lucas
Ffabian
Zodmerczy
Mihal mali
Juro Blasii
Pina
Ffabian
Blas
[Gal] Jurekouicz
[p. 67]
Bressouecz
Verban
Benedik
Stephan Gregorii
Peter
Mathey Vaydycz
Oppidum
Malchicz Verban (Malčić)
Gurek
Jambrek Subek
Blas Migurycz

Glavnicza in cultello decimarum regestum, [1501.]
[KAZ, ACA, fasc. 21, nr. 8/3, p. 50]
Sequitur judicatus Biztricensis, super orea.

Villa Nowak
Peter Dyakowych (Dijaković)
Lauren(tius) Zernchewych (Zrnčević)
Relicta Elizabet Galli
Phinya
Jantol Pawlowych
Fabyan Glawachych (Glavačić – danas Glavač)
Brezowycza
Peter Brezowechki
Filip Mezopuzth
Stephan Gregory
Benedik Mezopuzth
Mikula Brezowechki
Math(ias) Waydych
Stephan Kosan
Berlobas frater eiusdem
Zodmerczy
Miklouus Blasewych (Blažević)
Martin Sigmanich (Sigmanić ili Žigmanić)
Mihaly
[p. 51]
Zelnicza
Fabyan
Paulek
Stephan Kraly (Kralj)
Gyurko Rosmanich (Rožmanić)
Podgradye et Podworczy
Dimitar Mosarych (Mosarić ili Možarić)
Benedik Gregory
Tugonicza
Thomas Fabyanchych
Gyurko Roginich (Roginić)
Vorban Kowachy
Peter Lowrenchych (Lovrenčić)
Jantol Gyurgekowych
Gyurko Czohenich (Čohenić)
Raphanowczy
Mikula Cighecz (Cigec)
Bedek Jagychych (Jagičić)
Mikula Bertholych
Lauren(tius) Mikechych (Mikečić)
Vorban
Peter Winczar (Vincar)
Miklouus Kunich
Bedek Fathanich (Fatanić)
Peter Howyryanich (Hovirjanić)
Valent Franchych
Benedic Zagorcz (Zagorc)
[p. 52]
Purgaria et Lesenowczy
Blas Subych (Šubić)
Gordak Kowachych (Kovačić)
Jacob Lesewych Beno (Ležaić)
Ambrosius Keleminchych (Keleminčić ili Kelemenčić)
Fabyan Berthechych (Bertečić ili Brlečić)
Gyurek Syklych (Siklić)
Blas Migurych
Vorban Malchecz
Jambrek Kowach
Simon Veznyk
Mathko, Banowczy
Blas Grisych, Banowczy (Grisić)

Glavnicza in cultello decimae vini regestum, 1544.
[KAZ, ACA, fasc. 38, nr. 14, p. 49]
Judicatus Byzthrycza dominorum Stephani, Gregorii et Johannis Bradacz:

Porcio Gregorii mons Wynszky Werh
liber Peter Ryhthar (Rihtar)
Thomas Kowachych
Vroban[!] Jakusych
Andreas idem
Fabian idem
Peter Nowachych (Novačić)
Mons Zelkowycza
Stephan Subekowych (Šubeković)
Stephan Kamenarych (Kamenarić)
Petrek idem
Andreas Jambrewsewych (Jambrešević ili Jambrešić)
Georgius Grysych, desertum (Grišić)
Georgius Gywrechych (Givrečić)
alter Georgius idem
relicta dova Zroukowychna
Thomek Jagychych
Andreas Klenchych (Klenčić ili Klanjčić)
Andreas Bazych juravit (Bazić ili Bajsić ili Bajs)
liber Georgius Medwedow zeth
Myhal Mythrechych wayda (Mitrečić)
Ilia Mezopwzth
Iwanus Babecz (Babec ili Babić)
relicta Elizabeth Halycza
Myhal Kapecz (Kapec)
Georgius idem
Kelek Brolychych (vjerojatno Brlečić)
Peter Pezych (Pezić)
Georgius Czohyn liber (Cohin)
relicta Jelka Kwsycza
Martin Spryh (Šprih)
Mihal Fokych (Fokić)
Gregwr Rogach (Rogač)
Peter Kamenyar (Kamenjar ili Kamenar)
Stephan Lowrenchych, desertum
Valent Fwderyan, desertum (Fuderjan)
Mihal Kozwlych (Kozulić ili Kožulić)
[p. 50]
Porcio egregii Stephani Bradacz
Gregwr Dedych (Dedić)
Simon Kwnych
relicta Koroschynycza (Korošinićka ili Kurešićka)
Gwrko Swyzthych (Svištić ili Šuštić)
Iwan Kwrych, desertum (Kurić)
Iwan Mwsych (Musić ili Mužić)
Mihal Romychych )Romičić)
Andreas Zymych wayda (Zimić)
Jambrek Emrysych praeco (Emrišić ili Jemrišić)
Valenth Fryschych (Friščić)
Iwan Koswhych
Andreas Skwlchych (Skulčić)
Lowrek Jakwzych (Jakušić)
lib(era) relicta Jelchycza Grysychna
Bedenyk Mestrowych (Meštrović)
Georgius Nowachky (Novački)
Andreas Rokochych (Rokočić)
Petrych Kapelzky (Kapelski)
Iwan Brezowechky
Gwrycza Podgraczky (Podgradski)
Marko Rokochych
liber Mihal Plathwsych ryhthar (Platužić)
Janthol Hwnak, Banowecz (Hunjak)
Math(ias) Horsych (Horšić)
Georgius Kwpych (Kupić)
Andreas Swgarych (Sugarić ili Lugarić)
Peter Kralewachky, desertum (Kraljevački ili Kralj)
Georgius Horwath, desertum (Horvat)
Habazyn Fabian (Habazin)
liber Georgius Pwhal (Puhal)
Mihal Platwsych ryhtar
p. 51
Porcio egregii Johannis Bradacz
Jambrek Habianchych (Habijančić)
Martin Bonthak (Bontak ili Buntak)
Thomas Hrepych (Hrepić)
Iwek Czyglecz
Kamenar Mihal juravit
liber Georgius Kowachych
Gregor Kozawych
Jemryh Sekych (Sekić ili Šekić)
Mihal Dogowych (Dogović)
Blas Papych (Papić)
Math(ias) Thelonych (Telonić)
Iwan Glawsych (Glavšić ili Glavač)
Janthol Hrowathych (Hrovatić ili Horvatić)
Math(ias) Hlych (Hlić ili Ilić)
Petrek idem
Blas Kwnych
Mihal Galowych (Galović)
Marko idem ryhtar
Iwan Wagyich (Vagić)
Math(ias) idem
Mihal Nahod (Nahod)
Benchecz Paulowych
Thomas Drowar (Drovar ili Drvar)
Lowrek idem
Petrek Glawach (Glavač)
Pawlek idem
Petryna Kwraych[!] (Kuraić)
Valent idem
Gregor Thwsanecz (Tužanec ili Dužanec)
Iwan Drodrych juravit (Drodrić)
Petrek Brezowechky
[p. 52]
Iwanus Czyglecz
Vroban Kowach

Glavnicza in cultello regestum decimarum, 1545.
[KAZ, ACA, fasc. 38, nr. 15, p. 55]
Judicatus Byzthrycza:

Primo egregii domini Gregorii Bradach porcio incipit
Peter Ryhthar
Thomas Kowach
Werban Jakwsych
Andreas idem
Fabyan idem
Peter Nowachych
Mihal Fwkych (Fukić)
Gregwr Hergenych (Hergenić)
Mons Zelkowycza
Stephan Swbekoych
Stephan Kamenarych
Petrek idem
Andreas Jambrewseych
Geor(gius) Grysych, desertum
Georgius Gwrethych (Guretić ili Đuretić)
alter Geor(gius) idem
relicta dova Zro(v)kowycha
Thomek Jagychych
Andreas Klenchych
Andreas Bazych
liber Geor(gius) Medwedow zeth
Myhal Mythrechych
Ilia Mezopwzth
Iwanus Babecz
relicta Elyzabeth Halycza (Halica ili Halićka)
[p. 56]
Mihal Kapecz
Gwrko idem, ggregati[?]
weznyk Kelek Berlechych
Peter Peezych (Pezić)
Geor(gius) Czohyn, datus domino
relicta Jelka Kwsycha
Martin Spryh
Mathe Janchycheych (Jančičejić)
Porcio egregii Stephani et domine Ilke
Gregwr Dedych
Simon Kwnych
relicta Korwschycza (Korušićka ili Kurešićka)
Gwrko Swyzthych
Iwan Kwrych, desertum
Iwan Mwsych
Myhal Romychych
Andreas Zymecz (Zimec – evoluiralo u Ozimec)
Jambrek Jemrysych (Jemrišić)
Valenth Fryschych
Iwan Koswhych (Kožuhić)
weznik Andreas Skorlych (Škorlić – možda kasnije evoluiralo u Škrlec)
byrys Lowrek Jagwsych
relicta Jelch[ycza] coadwnata
Benedyk Mestrowych
Gwrko Nowachky
Andreas Rokochych
Petrycz Kapelzky
banowecz Iwan Brezowechky
Gwrycza Podgradzky
Marko Rokochych
[p. 57]
Fabyan Habazyn
ryhthar Myklows Plathwsych
Janthol Hwnyak
Math(ias) Jorsych (Joršić)
Gwrko Kwnych
Andreas Swgharych suspensus (Šugarić)
Peter Kralewachky, desertum
Geor(gius) Horwath, desertum
liber praedialis Geor(gius) Perlych (Perlić – kasnije evoluiralo u Prlić)
praedialis Wyd Zwerlych (Zverlić)
Porcio egregii Johannis Bradach
Jambrek Fabyanchych
Martin Bonthak
liber praedialis Thomas Hrepych
Iwek Czyglecz
Mihal Kamenar
Gwrko Kowachych
Gregwr Kahawych (Kahavić ili Kuhavić)
relicta Jarsola Sekych
Myhal Dogowych
Blas Papych
Math(ias) Thelonych
Mayoryz, Iwan Glawesych
Marko idem
Janthol Horwathych
weznyk Math(ias) Hlych
Petrek idem
Blas Kwnych
[p. 58]
Myhal Galowych
Marko idem
datus […] Iwan Wagych
Math(ias) idem
Mihal Nahod
Benczek Pawloych
Thomas Drowar
Lowrek idem
Petrek Glawach
Pawlek idem
Peter Woraych
Valen(th) idem
Gregwr Thwsanecz
Iwan Drodrych
Petrek Brezowechky
praedialis Iwanus Czyglecz
Verban Kowach
Wokow desertum
Valen(th) Oderyan, desertum (Oderian ili Odorian)

Glavnicza in cultello decimarum regestum, 1546.
[KAZ, ACA, fasc. 38, nr. 16, p. 59]
Judicatus Byzthrycze dominorum Bradach:

Porcio egregii domini Gregorii Bradach: mons Zelkowechki
Verban Korenhwczi (Korenhuci)
Gregor(ius) Swbekoych
Stephanus Kamenar
Petrekh idem
Andreas Jambrewseych
Gwrgekh Gywretych
Gwrko ztary idem
Mykwla Pohewech
weznik Peter Czyglecz
Stephanus Lowrenchych
Mons Prekoppa
relicta Pawloycza
Andreas Klenchych
Andreas Bayzych
Mons Lypcha et Hom
Gwrko Medwed
Andreas Skerlecz
Gywrekh Kapchych (Kapčić)
Myhal Mytrechych
Martinus Spryh
Ilia Mezopwzth
banowecz Iwan Kwsych
[p. 60]
Joannes Babecz
Elena Holeycza
Gaspar Czetinich (Cetinić)
Myhal Kapecz
ryhtardus Peter Pezych et banowecz
Mons Obrees
Mateyko Janchycheych
Mons Wynzky Werh
Thomas Kowach
Verban Jakwsych
Andreas idem
Fabianus idem
Vrbekh Hohwych (Hohuić ili Hoić)
Mihal Fwkych
[p. 61]
Porcio egregii domini Johannis Bradach: mons Zelkowechki
Mihal Kamenar
Gwrko Kowachych
Gregorius Kwhawych
weznikh Thomekh Jaghychych
relicta Ursula Sekycza
Mons Prekopa
Verban Kowach
Blas Papych
Mihal Dwgoych
Jantol Horwatych
Mons Lypcha et Hom
ryhtar Marko Grysich ryhtardus
weznik Andreas Skerlecz weznykh
Mihal Galoych
Math(ias) Habwzyn (Habuzin ili Habazin)
Iwan Waydich
Math(ias) idem
Gwrko Laczkoych (Lacković)
Mihal Nahod
Marko Galoych
Tomas Derwar
Lowrekh idem
Jwraj Gherbozych (Gerbozić)
Benchecz Pawloych
Jwraj Horwath
Pawlekh Glawach
Peter Vraych (Vuraić)
banowecz Andreas Kwresich (Kurešić)
[p. 62]
Mons Obres et Wynsky Werh
Grego(rius) Thwsanecz
Jambrekh Habyanchych
Martinus Boothaakh (vjerojatno Buntak)
Myklecz Kwnych ryhtardus
Porcio domine Ilke relicte et St(e)p(ha)ni, Nicolai filiorum S(teh)h(ani): mons Zelkowechki
Jantol Hwhnyakh (Hunjak)
Simon Kwnych
relicta Korwschycha
Iwan Zwyschych (Svištić ili Šuštić)
Math(ias) Jorsych
Mihal Komeekh (Komek)
Mons Prekopa et Lypcha
Jambrekh Jemrysich
Iwan Kozwlich
Lowrekh idem
Valen(th) Frysko (vjerojatno Friščić)
Valen(th) Koos (Kos)
Benedikh Mestroych
Gywrekh Nowachki
Andreas Rokochych
banowecz Iwan Brezowachki
Fabianus Habazyn
Mons Obrees et Wynzki
Marko Rokochych
Simon Obad (Obad)
Gregorius Dedych
ryhtardus Myklecz Kwnych ryhtardus
weznykh Andreas Skerlecz weznykh

Glavnicza cultelli decimarum regestum, valde attritum, [1548.-1558.]
[KAZ, ACA, fasc. 21, nr. 8/2, p. 48]
Judicatus Byzthrycza dominorum Emerici, Grego(rii) et Johannis Bradach:

Mons Wynzky Werh
Thomas Kowachych
Verban Jakwsich
Andreas idem
Fabianus idem
Peter Nowachych
Martin Bwntakh (Buntak)
Mihal Fwkych
Gregorius Rogach
Thomas Wepygh (vjerojatno Hrepić)
St(e)p(h)anus Swbekoych
St(e)p(h)anus Kamenar
Petrus idem
Mihal idem
Geo(rgius) Jwretych
Andreas Pyzdinich (Pizdinić)
alter Geo(rgius) Jwretych
relicta Dora Zrwchowycha
Joannes Czyglecz
alter Joannes idem
Geo(rgius) Kowachych
Gregorius Kazaych (Kazaić)
Thomas Jagsychych wayda (Jagušić)
Emericus Sekych
St(e)p(ha)nus Lowrenchych
Peter Hlysch (Hliš ili Hlišić ili Ilić)
Blasius Papych
Mihal Dwgoych wayda
Blasius Kwnych
Andreas Klenchych
Math(ias) Hlysch
Valen(tinus) Hoderyan (vjerojatno Odorian)
Math(ias) Thorlinich (Torlinić)
Andreas Bayzych
pastor Joannes Glansych (vjerojatno Glavšić)
[p. 49]
Verban Kowach
Georgius Medwed portacius
Andreas Kralew chlowekh
Mihal Galowych
Marko ryhtar domini Joannis
Math(ias) Waydich
Ilia Mezopwzth
Mihal Nahod
Benedictus Pawlowych
Martinus Spyrych (Špirić ili Šprih)
liber Mihal Metrechych (vjerojatno Mitrečić)
Joannes Faber
Thomas Drwar
Lauren(tius) idem
relicta Elizabeth Halicza
Petrekh Glawachych
Paulus idem
Georgius Kapecz
Mihalekh Kapchecz (Kapčec ili Kapčić)
Kelekh Berlechych
Mihal Bozwlekh (Božulek)
liber Petrus Brezowechki
Georgius Swlekowych (Šuleković ili Šubeković)
liber Georgius Chohyn
Petrus Pryzich (Prižić)
Joannes Dwdrich (Dudrić)
Gregorius Dwsanacz (Dužanec)
Petrus Wraych (Vuraić)
Marcus Rokochych
Andreas Rwglich (Ruglić)
Joannes Kwsegh sartor (Kušeg)
Porcio egregii domini Emerici Bradach
Platwsich ryhtar
Gregorius Dedych
Antonius Hwnakh banowecz
Simon Kwnych
[p. 50]
Mihal Koczyan (Kocijan)
Joannes Mwsych
Joannes Kwnecz (Kunec)
Geor(gius) Swyztych (Svištić ili Šuštić)
Math(ias) Horsych
Andreas Zymich wayda
Myhal Remykh (Remik)
Ambrosius Emryhohich
Georgius Kwnych
Valen(tinus) Pryschych (vjerojatno Friščić)
Joannes Koswtych
relicta Jakwsycza
relicta Jelechycza (Jelečica ili Jelečićka)
Andreas Swgarych pastor
Petrus Kralewachki
Andreas Rokochych
Benedictus Mestroych
Georgius Nowachki
Georgius Horwath
Joannes Brezowachki
Habazyn
liber Georgius Perhal (Perhal)

Glavnicza cultelli decimarum regestum 1549.
[KAZ, ACA, fasc. 38, nr. 17, p. 61]
Registrum dicacionis vini in Byztrycza

Mons Homzky Vinzki
Thomas Odoryan
Verban Jakussych
Andreas idem
Fabyan idem
Mihal Firkych
Gregor Mykech (Mikeč)
Martin Bonthak
Pawel Klychek (Kliček)
Mons Pchelzky
Anthol Hwhnak
Simon civis
St(ep)han Swbekoych
Joanhes Therzebah (Terzebah)
St(ep)hanus Kamenar
Peter idem
Georgius Jarech (Jarec)
Lowrench idem
August Zerkoych (Zerkoić)
Michael Kamenar
Andreas Pyzdych
Joannes Mwsko (Musko)
[ryh]tar Georgius Sinisthych (Siništić – vjerojatno Svištić ili Šuštić)
Georgius Kowachych
Gregorius Chehaych (Čehaić)
Stephanus Pwxar (Puksar ili Puškar)
Mathe Vrsych (Vršić ili Uršić)
M[ich]ael Romych (Romić)
[p. 62]
Mons Pryekopa
Blasius Papych
Anthonius Horwathin (Horvatin)
Andreas Klenchych
Ambrosius Zwezdych (Zvezdić)
Mons Zwra
Joannes Koswz (vjerojatno Košec)
Lowrench Yakusych
Valent Frysko
Andreas Bayzych
Verban Cherwarych (Červarić)
Georgius Galoych
deserta Math(ias) Habazyn
Georgius Kapech
Myhal idem
Elias Mezopuzt
Mathe Waydych
Joannes idem
Peter Plathwzych
Geor(gius) Nowak
Geor(gius) Mestroych
Iwanws Babecz
Iwanus Kwzych (Kušić)
Michael Nahod
ryhtar Andreas Rochanych (Ročanić ili Rokanić)
Benedik Pawloych
deserta Peter Perzlech (vjerojatno Perlić)
Paulus Glawachych
Peter idem
Kelemyn Berlychych
Ambrosius Habazyn
[p. 63]
Mons Obrez
Georgius Lahoych (Lahoić)
Peter Zwrdych (Surdić)
Gregur Dwzanech (Dužanec)
Mathe Janchych (Jančić)

Glavnicza in cultello decimarum regestum 1559.
[KAZ, ACA, fasc. 38, nr. 21, p. 59]
Byzthrycza dominorum Stephani et Joannis Bradach:

Porcio egregii domini Stephani Bradach
Ilya Myezak (Mezak)
Paulus Klychek
Benedictus Myezak
Johannes Grocz (Groš)
Martin Plathusych
Jambrek Habazyn
Stephanus Mwsych
relicta Bologoycza
Zelkwoycza
Janthol Hohnyak
Jwrycza Pwrgarzky, Banowchyo datus (Pugarski)
Simon Peheny (Pehenj)
Iwan Swyzthych
Simon Jagychych
Mihal Krak, desertum (Krak)
Martin Romyk (Romik)
Andreas Zymecz
Peter Czyglecz
Pryekopa
Geor(gius) Jemryschych
Simonecz Pryekopzky (Prekopski)
Peter Mylychko (Milički)
Hom
Iwan Kwoswh
Nico(laus) Jakwzych
Peter Jelhych (Jelić)
Lauren(tius) Jakwzych
Geor(gius) Gwrak (Đurak ili Đurek)
Gregorius Grozdek (Grozdek)
Iwanek Skerlecz
Andreas idem
[p. 60]
[Francz] Laczkoych
Geor(gius) Plathwsych
Peter Kowachych
Obres
Lauren(tius) Podgradzky
Nico(laus) Marwsych (Marušić)
Geor(gius) Habazyn
Andreas Janchekoych (Jančeković)
Iwan Brezowechki
Paulus Kwresych
Simon Obad
Peter Mesthrwoych
relicta Nowachka
Porcio egregii domini Joannis Bradach
Matth(ias) Knezych liber (Knezić)
Petrych Horwath
Geor(gius) Laczkoych
Verban Jakwzych
Zelkwoycza
Thomas Repych
Geor(gius) Kowachych
Iwan Czyglecz
Iwan Swyzthych
Benedictus Kamenar
Prekopa
Peter Glyschych
Mihal Dwgoych byrych
Valent idem
Petrus Galoych claviger
Peter Papych
Gregorius Horwathych
Iwan Glawsych
Johannes Mylos liber (Miloš)
[p. 61]
Andras Kwnych
Mihal Hlysch
Hom
Verban Kowach
Mihal Galoych
Gregorius Nowachych
Matth(ias) Phylecz lakws (Filec)
Georgius Habazyn
Iwan Waydych
Matth(ias) idem
Georgius Plathwsych
Janthol Laczkoych
Andreas Hoycz (Hoić)
Mihal Nahod
Peter Pawloych
Valent Derwar
Lauren(tius) idem
Mihal Kranych
Petrus Kralewechky lacus
Peter Glawach
Banowschak
Valent Woraych
Iwan Mihowylecz (Mihojlec)
Gregorius Thompych portarius (Tompić)
Mihal Kwnsych banowcz (Kunšić)
Lucas Brezowechky
Georgius Laczkoych
Gregorius Dwsanecz
Petrus Woraych (Vuraić)
Porcio puelle egregii condam Gregorii Bradach
Gregorius Mychek (Mihek)
Peter Fwkych
Peter Nowachych
[p. 62]
Fabian Jakwsych
Andreas idem
Thomas Kowach
Stephanus Swbek
Marko Sarko portarius (Sarko ili Šarko)
Georgius Gorychky (Gorički)
Iwan Gwrethych
Nico(laus) Knezych
Lawren(tius) Kamenar
Peter idem
Iwan Swlaych (Sulaić ili Šulaić)
Thomas Oderyam
Simon Jagychych
Thomek idem
relicta Margetha
Pryekopa
Peter Hlyschych (Hlišić)
Andreas Klenyecz byrus
Petrek Mylychko
Hom
Kelek Bayzych hospes
Georgius Klochycza clawyger
Georgius Brozych (Brozić)
Mihal Mythrechych
Ilya Mezopuzth banowecz
Iwan Kwsych liber
Georgius Kapecz
Lawren(tius) Berlechych
Banschycza
Petrus Pezych
Marko Czwhyn datus domino (Cohin)
Valent Woraych

1581. Regestum decimarum in bonis Zomszedwar, puta tritici, siliginis et ordei vinique cultelli Glawnycza. Ibidem decimator magister Blasius Gwrak de Chasma
[KAZ, ACA, fasc. 21, nr. 2, p. 93]
Decime vini in bonis Byztrycza:

Mons Obres
Simon Kwrssych (Kurešić)
Blas idem
Benko Babych
Iwan Laczkowych (Lacković)
Thomek Dwsanecz hospes
Pars relicta Thomazowych
Andreas Fylacz (Filac ili Filec)
Martin Wranych (Vranić)
Pauel Horwath
Caspar Pezych hospes
Twmpych porkulab
Marko Perlych
Iwan Wochko liber (Vočko ili Vučko)
Nico(laus) Chohyn
Mons Pywnycze Bradach
Blas Brehomechky (Brehomečki ili Brezovečki)
Jurek Habanhych (Habanić ili Habijančić)
Myhal Glawach
Peter Tharthowych (Tartović)
Martin Pylecz liber (vjerojatno Filec)
Martin Woraych
Relicta Ursula
Peter Podgradzky
Marko Chohyn
Mons Winzky eiusdem
Jambrek Habazyn
Math(ias) Pothwssych (vjerojatno Platužić)
relicta Bara
Andreas Mehak (Mehak ili Mihek)
[…] Grabar
[p. 94]
Pars Thomazowych
Andreas Nowachych
Iwan Thlacher (Tlačer)
Iwan Harom (Harom)
Peter Fwkych
Pars d(omini) Kasthellanffy
Peter Jakwssych
Matej Vwlak (Vulak)
relicta Margareta
Pars Berzay
Peter Chyglych (Ciglić)
Iwan Jakwssych
Mons Zelkowycza
domini Bradach
relicta Ursa
relicta Martha
Simon Bradycza (Bradica)
Stephanus Symyschych (Simišić ili Šimišić)
relicta Wodopyechka (Vodopićka)
Pars Tomazowych
Gywrko Symychych (Simičić ili Šimičić)
Blas Jagwchych (Jagečić ili Jagušić)
Stephanus Symyschych
relicta Marga
Simunych dardycza
Stephanus Okrak (Okrak)
Stephanus Wodopych (Vodopić)
Pars domini Berzay
Stephanus Kowachych
Gregur Jerssek (Jeržek)
Mattya Wedryna (Vedrina)
[p. 95]
Prekop Bradach
Iwan Mylyzky (Milički)
Pars d(omini) Castellanffy
Andreas Kwnych
Grgwr Glawssych
Peter Papych
Pars Tomazowych
Gywrk Wedryna
Pars Berzay
Lowrek Kowach
Idem provisor
Mons Lwbcha ad pa[r]te(m) relicte d(omine)Bradachycze
Grgwr Skwthych hospes (Skutić ili Škutić)
Peter Pyssych (Pišić)
relicta Luczya
Berzay
Iwan Werzky (Verski)
Hum domine Bradachycze
Imrek Mestroych
Thomas Kerlych (Kerlić)
Andreas Laczkowych
D(omini) Tomazowych
Peter Mythrychych
Marko idem
Iwan Kwssych
D(omi)ni Kastelanffy
Iwan Pawlowych
Martin Nahod
Matey Galowych
Domini Berzay
Grgwr Kwzmych (Kuzmić)
Martin Waydych

Darko Lacković

bavi se između ostaloga i istraživanjem gospodarske i socijalne povijesti područja Marije Bistrice. U istraživanju, osim svoga prezimena skupio je i pripadnike preko 3000 drugih prezimena. Obrađuje mahom prezimena župe Marija Bistrica s kraja 15. stoljeća do danas, ali se dotiče i ostalih zagorskih i zagrebačkih župa pa i šire. Do sada je u svom istraživanju obuhvatio preko 28500 osoba iz zemlje i inozemstva, istražujući od najmlađih osoba prema prošlosti po muškoj i ženskoj strani svih predaka te vraćanjem, od najstarijih zabilježenih predaka prema sadašnjosti.

Možda vam se svidi

8 komentara

 1. mladen paver says:

  Veliko hvala našem g. Lackoviću – onaj tko se nije ogledao u takvom poslu ne može shvatiti koliko je tu trebalo truda i ljubavi da se iznrdu toliki inajstariji podaci o prezimenima jedne zagorske regije. Zaslužio je svako priznanje!

 2. Božidar Ručević says:

  U početnom dijelu štivo je iznad svega poučno, pa i meni postarijem. Autor u zapravo jednostavnoj strukturi članka znalački pokazuje do koliko se podataka o prezimenima u nekom kraju može doći i u predstatističkom dobu, misleći na razdoblje prije zapisa u matičnim knjigama, a to je velika vrijednost. Nedostaje mi zaključak sa zapisom koliko od tih prvozabilježenih prezimena u tom kraju i danas u njemu živi. Sve u svemu veliki trud – vrijednih rezultata. Čestitam Darko!

 3. Mario Bjedov says:

  Vrlo zanimljiv i poučan članak,

  Svaka čast Darko

 4. Krunoslav Kojundžić says:

  Poštovani g.Lackoviću
  Moja baka po majci je djevojački Husinec.Istražujući mat.knjige i groblja,našao sam najstarijeg direktnog predka:IVAN HUSINEC rođ.1731g.Najstarija raspoloživa M.K.rođenih za Mariju Bistricu,bilježi rođene do 1707.Kako se u periodu 1731-1707g.više ne spominje prezime Husinec,predpostavljam da su Ivanovi roditelji došli u M.Bistricu.Ukoliko mi možete pružiti neke informacije ili smjernice za daljnje istraživanje,unaprijed zahvaljujem.S poštovanjem Krunoslav Kojundžić.

 5. mladen paver says:

  Najstariji trag prezimenu HUSINEC našao sam u knjizi J.Adamček/I., Kampuš “Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj XV i XVI stoljeća” (1976) gdje se navodi Martin Husinec, kmet u selu istog naziva na vlastelinstvu Hum. Mislim da prezime Husinec dolazi od riječi Hus, kajkavskog naziva za šumu

 6. Darko Lacković says:

  Nastavno na tvrdnju gospodina Pavera o podrijetlu prezimena Husinec, do sada sam čuo dvije teze. Prva, koja bi bila u vezi s Husinskom bunu što je malo vjerojatno s obzirom kad se ona odigrala i činjenicu da teško da su tada postojala prezimena u današnjem obliku. Druga teza išla bi u prilog da se radi prezimenu koje upućuje na osobno ime Husein i mislim da bi ono moglo biti vjerojatnije.

 7. Alen Moge says:

  Poštovani g. Lackovič!
  Prvo izvinite, što moj hrvatski nije najbolji, jer ja sam iz Slovenije i tražim mamine pretke, koji su se nazivali Gorički. Nakon istraživanja MK Murska Sobota i Štrigova našao sam pretka, koji se zvao Georgius (Jurij) Gorichky, koji se 8. 2. 1809 godine u Štrigovi poručio sa Marianno Sunecz. U tom zapisu kaže, da Georgius dolazi iz kraja Razkrižje, a nakon istraživanja matičnih knjiga za župu Štrigova, prije 1809 godine prezimena Gorički u toj župi nema.
  7. 2. 1821, u župi Štrigova poručio se Joannes Gorichky i u tom zapisu stoji, da Joannes dolazi iz župe Marija Bistrica, dalje kčer od Georgiusa (Magdalena) umrla je kod kčeri od Joannesa, zato mislim, da su mogli biti u nekakvoj sorodstvenoj vezi i da se Georgius priselio u Razkrižje i tamo živeo, zato je župnik (napačno) zapisao, da dolazi iz Razkrižja.
  Nakon istraživanja Statusa Animaruma za župu Marija Bistrica (koji se nalazi na stranicama Familysearch), pronašao sam dvije obitelji sa prezimenom Gorichky – jedna u Poljanici i jedna u Tugonici. A problem postoji, da je u obojima živeo tako Georgius i tako Joannes. Pri imenu Georgius jednom stoji “absens” (odsotan) i jednom “in Hongrie” (u Mađarskoj). Sada ne znam kako dalje. Knjige umrlih za razdoblje od 1800-1848 za župu Štrigova nema na internetu, tako da ne možem saznati starost, u koji je Georgius umro (da bi saznao, kad se je rodio).
  Imate li vi ili bilo tko kaki nasvjet kako dalje? Imam i sve zapise za prezime Gorichky iz župe Štrigova i iz Statusa Animaruma iz župe Marija Bistrica, ako bi to komu koristilo.

 8. Darko Lacković says:

  Alene, pokušajte saznati u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu ili u Državnom arhivu u Čakovcu, ima li kakvog traga matičnim knjigama koje trebate ili možda o nekom drugom korisnom izvoru koji bi mogli koristiti.
  Točno je da još uvijek postoje dva roda (to je više obitelji) na Poljanici Bistričkoj i Tugonici, koji su nasuprot zaseoka Lackovića.
  Sretno u daljnjem istraživanju.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.