Najstarija stubička prezimena

Pripremajući obilježavanje 400-godišnjice Gupčeve bune, Josip Adamček je o tom događaju prvi puta iznio u javnost niz dokumenata kojima je ispunjen cijeli dvobroj Arhivskoga vjesnika za 1964./65. godinu. Na takvoj podlozi i uz dodatna istraživanja objavio je svoju studiju „Seljačka buna 1573. godine“ (Zagreb, 1968.), a zatim je proširio radovima „Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do kraja XVII stoljeća“ i „Bune i otpori – seljačke bune u Hrvatskoj XVII stoljeća“. Nezaobilazni izvor informacija o stanovništvu „ostatka ostataka nekoć slavnog kraljevstva Hrvatske“, koje su osmanlijska osvajanja potisnula na predio između Kupe i Drave , Adamček je dao s koautorom dr. Ivanom Kampušem u djelu „Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj XV – XVI stoljeća“.

Na tragu Adamčekovih istraživanja danas nije teško izraditi i pregled najstarijih prezimena Donje Stubice iz generacije Gupčeve bune. Pri tome se možemo služiti popisom „decime“ (crkvenog poreza) iz 1560.godine, optužbom bana Erdödyja protiv pola tisuće zagorskih seljaka koji su 1565. (dakle osam godina prije Velike bune!) sudjelovali u napadu na kuriju Tahyjeva upravitelja Petra Petričevića u Gornjoj Stubici, zatim s urbarom donjostubičkoga vlastelinstva i s popisom gornice iz 1567. Za raspoloživi prostor ovog priloga navedene isprave daju i preobilno građe, pa ćemo se zato ograničiti na dva najreprezentativnija dokumenta među njima – na Erdödyjevu optužbu i Sesionalni regest donjostubičkog vlastelinstva za 1567.godinu.

U našem pregledu „Najstarija stubička prezimena“ navedena su sva imena Stubičanaca, zapisanih u optužnici bana Erdödyja. Iza imena svakog od tih optuženih stoji oznaka (188) koja upućuje na stranicu Arhivskog vjesnika 1964./65. na kojoj je ime zabilježeno. Tahyjev prijatelj ban Erdödy navodi kako su na kuriju upravitelja Gornje Stubice 27. siječnja 1565. navalile stotine podložnika plemićke obitelji Meknyczer-Hennyngh, razorili je i opustošili, otjerali stoku, porazbijali bačve s vinom u podrumima, polomili i s korijenjem iščupali stabla u voćnjaku – dok se sam upravitelj samo bijegom spasio od sigurne smrti.

Što nam prezimena pričaju

Drugi izvor podataka za najstarija stubička prezimena nalazimo u već spomenutom Sesionalnom regestu donjostubičkog posjeda iz 1567. godine, u kojem su zapisani po svim naseljima ovog vlastelinstva njegovi podložnici – od purgara u trgovištu do kmetova, kunovnjaka, gornjaka (na krčevinama), slobodnjaka (vratara i stražara, a na majuru – pekara, pastira, vrtlara, govedara), uz veličinu zemljišta koje obrađuju i njihovih daća u novcu, plodinama (od pšenice i heljde do oraha i kestena) i obaveznim „darovima“ za gospodski stol: siru, pilićima i jajima.

S našeg onomastičkog vidika treba podsjetiti da je taj dokument stariji najmanje jedno stoljeće od prvih matičnih knjiga u Hrvatskom zagorju. A tek će matične knjige u najvećoj mjeri učiniti prezimena nepromjenjivima, trajnima i nasljednima. Zato u donjostubičkom urbaru iz 1567. susrećemo dosta zamjena za prezimena u današnjem smislu riječi, mjesto kojih nalazimo zapise kao što su „Stankov zet“, „Lackov zet“ ili obiteljske nadimke nastale po zanimanjima, nadimke koji se neće pretvoriti u trajna prezimena (Kozjakarić i sl.).

Zanimljiva su svakako prezimena nastala iz nadimaka o obiteljskim zanimanjima koja su se oko Stubice održala do danas kao što su Kovač, Kodelak (= Kudeljak), Tkalec, Krajač, Sokač (= kuhar), Šoštar i Kramar. Neka od prezimena zapisanih u Stubici 1567. doživjela su do danas tek male izmjene: Potak Putak, Močnjak Mučnjak, Točkor Tučkar. U nekim prezimenima, zabilježenim ovdje prije četiri i po stoljeća, prepoznajemo etnike tj. prezimena koja ukazuju na podrijetlo doseljenika u Stubicu: Kranjec/Kranjica, Pokopec (Pokupec), Bezik (Bezjak iz Pokuplja), Brezovečki (iz Brezovca) ili jednostavno Novak tj. novi susjed, „dojdek“. Isto značenje ima i prezime Horvat, koje označava došljaka iz stare Hrvatske, najčešće izbjeglicu pred Turcima. Tadašnja se Hrvatska protezala između Dalmacije i stare Slavonije (zemlje između Drave, Save i Kupe – kojoj je pripadalo i cijelo Zagorje).

Posebno je zanimljivo uočiti koja su se od povijesnih stubičkih prezimena ovdje zadržala do danas tj. neprekidno kroz 440 godina. Među njima u Donjoj Stubici prepoznajemo Beliniće, Brebere, Brlobuše, Brezovečke, Deake, Drempetiće, Grdeniće, Haramusteke, Landripete, Lončariće, Mileke, Munđere, Svibene i Tučkare. Uz njih idu Čekolji u Hruševcu, Hučići u Donjoj Podgori, Ilinići u Hižakovcu i Modrovcu, Koseci u Slanom Potoku, Ruki u Hižakovcu, Matencima i Slanom Potoku, a Znike u Matencima.

Kako čitati Pregled

Ovaj prikaz najstarijih stubičkih prezimena završava njihovim pregledom, koji obuhvaća stanovnike ondašnjeg trgovišta pod kaštelom (utvrdom) Donja Stubica i osam najbližih naselja. Unutar svakog naselja prezimena su svrstana abecednim redom. Uz njih slijede osobna imena starješina domova i oznaka godine nastanka dokumenta, a završava navodom stranice u časopisu Arhivski vjesnik (1964./65.) na kojoj se prezime spominje. Tako na primjer zapis

HORVAT (Horwat) Andrija, 1565.(188) i 1567. (87)

označava da je u Donjoj Stubici bio zapisan Horvat Andrija godine 1565. (stranica 188 Arhivskog vjesnika) i godine 1567. (stranica 87 istog časopisa).

Onaj tko bi se prihvatio dopuniti ovaj Pregled još nekim stubičkim prezimenima iz istog razdoblja, može se osloniti na isprave Regest gornice iz 1567. za donjostubički posjed (Regestum iuris montani castelli Also Zthwbycza 1567.) i Dio obitelji Hennyngh 1574. (Portio familiae Hennyngh 1574.), nastao nakon diobe susedgradsko-stubičkoga vlastelinstva između nasljednika Meknyczerove i sinova Tahyja. Ova posljednja isprava osobito jasno ocrtava represiju feudalaca nakon poraza Gupčeve bune, što se može čitati iz broja opustošenih kmetskih domova (desertum) na području stubičkoga vlastelinstva.

Pregled najstarijih stubičkih prezimena

Donja Stubica – trgovište pod kaštelom

BAJCAN (Bayczan) Toma, kaštelan, 1567.g. (80)
BELINIĆ (Belynych) Fabijan, 1565 (188)
BERCKOVIĆ (Berczkowych) Marko, 1567 (86)
BERKAIĆ (Berkaych) Marko, 1565 (188)
BLAŽEVIĆ (Blasewych) Bartol, 1565 (188)
BOŽJAK (Bosyak) Petar, 1567 (85)
BREZOVEČKI (Brezowechky) Pavao, 1567(86)
CEVEN (Czeven) Filip, 1565 (188)
DEAK, DIJAK (Deak, Dyak) Luka, 1565 (188) i 1567 ((88)
ĐURKOVIĆ (Gwrkoych) Mijo, 1565(188)
EMRIHANIĆ (Emryhanych) Bartol, 1565 (188)
EVANGELISTIĆ (Euangelystych) Martin, 1567 (87)
FOLNOGIJEVIĆ (Folnogewych) Andrija
GECI (Geczy) Grga, 1567 (86)
HASTIPAR (Hastipar) Juraj, 1567 (87)
HORVAT (Horwath) Andrija, 1565(188) i 1567 ((87)
JAKUPČIĆ (Jakwbchych) Franjo, 1565 (188)
JEMRIHOVIĆ (Jemryhowych) Martin, sudac, 1567 (86)
KARLOVIĆ (Karlowych) Anton, 1565 (188) i 1567 (85)
KOZULIĆ (Kozwlych) Matija, 1565 (188)
KUKAVIĆ (Kwkawych) Mijo, 1567 (87)
LACKO (Laczko) Andrija, 1567 (87)
LACKOV ZET (Lazkowzeth) Andrija, 1565 (188)
MARUŠIĆ (Marwschych) Nikola, 1567 (84)
MATIJAŠNE/MATIJAŠEC (?) (Mathiasne) Gere, 1565 (188)
MITRETIĆ (Mythrethych) Sebastijan, 1565 (188)
POKOPEC (Pokopech) Andrija, 1567 (88) i Matija, 1565 (188)
RADIĆ (Radych) Ivan, 1565 (188)
SUSLIĆ (Swslych) Ivan, 1567 (85)
SODEC (Zodech) Toma , 1565 (188)
STAKLEC (Zthaklecz) Ivan, 1565 (188)
TERČKAR (Terczykar, Terchkar) Petar, 1565 (188) I 1567 (85)
TKALEC (Tkalecz) Ivan, 1567 (85)
TOMLIN (Thomlin) Toma, 1567 (90)

Stubičica

DEAK, DIJAK (Deak, Dyak) Luka 1565 (188), Jambrek 1567 (83)
DREMPETIĆ (Drempetich) Vinko 1565 (188), Andrija 1567 (83)
FILIPOVIĆ (Fylipowych) Ivan 1567 (83)
GERDENIĆ (Gerdynych, Gerdenych) Bartol 1565 (188) Benedikt 1567 (82) Dimitar 1565 (188) Ivan 1567 (83)
KUREK (Kwrek) Blaž 1567 (82)
MIKULEC (Mykwlecz) Nikola 1565 (188)
MILEK (Mylek) Martin 1565 (188)
MONGER (Mongier) Filip 1565 (188), Mijo 1567 (83)
SOKAČ (Zokach) Ivan 1567 (83)
ZNIKA (Znyka) Luka 1565 (188) i 1567 (78)

Golubovec

BREBER (Breber) Blaž 1565 (188), 1567 (80)
KRIŽAN (Krysan) Andrija 1565 (188), 1567 (81)
MARTINIĆ (Martinych) Mijo 1565 (188), 1567 (81)
STANKO (Zthanko) Luka 1565 (188), 1567 (81) Nikola 1567 (80) Petar 1565 (188)
STANKOVZET (Zthankowzeth) Blaž 1567 (82) Hižakovec
BERLOBAŠ (Berlobas) Berlek 1567 (80)
ČEKOL (Chekol) Jakob 1567 (79)
DREMPETIĆ (Drempetych) Vinko, 1567 (78)
FILIPOVIĆ (Fylipowych) Ambroz, 1567 (79)
GUBEC (Gwbez) Ambroz 1567 (79)
ILINIĆ (Ilynych) Franjo 1565 (188), 1567 (77) Grgur 1567 (77) Grgur stariji 1567 (80) Lovro 1567 (80) Nikola 1565 (188) Stjepan 1565 (188), 1567 (76) Valent 1567 (79)
KODELAK (Kodelak) Ivan, 1567 (79)
KOKORIŠ (Kokoris) Mijo, 1567 (79)
KOVAČ (Kowach) Kuzmina 1567 (79)
KRANJČEVIĆ (Kranchewych) Benedikt 1567 (80) Ivan 1567 (79) Martin 1567 (79)
KRANJICA (Kranycza) Neža 1567 (80)
MARŠIĆ (Marsych) Juraj, 1567 (80)
MATEJIĆ (Matheich) Andrija 1567 (80)
MIKULIĆ (Mykwlych) Pavao 1567 (79)
MILEK (Mylek) Martin 1567 (78)
NESEK (Nezek) Franjo 1565 (188) Urban 1567 (77)
RUK (Rwk) Stjepan 1565 (188), 1567 (77)
SOLENJAK (Zollenjak) Andrija 1567 (80)
TUNJAK (Thwnyak) Juraj 1567 (79)
ZNIKA (Znyka) Luka 1565 (188) Stjepan 1565 (188), 1567 (78)

Hruševec

DUJAN (Dwyan) Šimun 1567 (66)
GERK (Gerk) Andrija 1567 (66), Martin 1567 (65)
GORČAK (Gorchak) Mihovina 1567 (67)
KOVAČ (Kowach) Martin 1567 (66)
KRATKOVIĆ (Kratkowych) 1567 (67)
KRESIGOT (Krezygoth) 1567 (67)
PAKLEC (Paklecz) Stjepan 1567 (67) Urban 1567 (66), mlinar na Reki
RUŠKO (Rwsko) Ivan 1567 (67)
RUŠEC (Rwssecz) Matija 1567(67)
SAMEC (Samecz) Mijo 1567(67)
SERIŠIĆ (Zeryssych) Lovro 1567 (65)
ŠOŠTAR (Sosthar) Blaž 1567 (66)
TERCEL (Tercel (Terczel) Juraj 1567 (67) Matenci (Matthyczy)
GAŠPARIĆ (Gasparych) Stjepan 1567 (64)
GRABARIĆ Grabarych) Mijo, 1567 (64)
HOHIĆ (Hohych) Ivan 1567 (64) K
RAMAR (Kramar) Lovro 1567 (64)
LONČARIĆ (Loncharych) Ivan 1567 (64)
JORŠIĆ (Jorssych) Nabrici (Nabryczy) 1567 (64)
POP (Pop) Ivan 1567 (64)

Modrovec (Modrasczy)

ANDRAŠKOV ZET (Andraskowzeth, Jandraskowzeth) Petrek 1565 (188), 1567 (72)
BREBER (Breber) Matija 1567 (73)
ILINIĆ (Illynych) Petar 1565 (188), Grga 1567 (73)
JELENČIĆ ( Elenchych) Petar 1565 (188)
KLENČIĆ Klenchych) Dimitar 1567 (71), Juraj 1567 (71)
KOZJAKARIĆ (Kozyakarych) Ivan 1567 (72)
KOZJAKOVIĆ (Kozyakowych) Pavao 1567 (73)
KRAJAČ (Krayach) Grga 1565 (188), Katica 1567 (72)

Selnik

BALTAK (Balthak) Juraj 1565 (188)
GERK (Gerk) Martin 1565 (188)
HORVAT (Horwat) Stjepan, 1567 (70)
KLENČIĆ (Klenchych) Andrija, 1567 (70)
KLINČIĆ (Klynchych) Mijo, 1565 (188)
KNEZIĆ (Knezych) Mijo, 1567 (70)
KRAŠAVEC (Krassawecz) Petar 1567 (70)
MOČNJAK (Mochnyak) Benedikt 1567 (70)
OGMOTIĆ (Ogmothych) Toma, 1565 (188)
OGONEC (Ogonecz) Toma, 1567 (70)
POKOPEC (Pokopecz) Urban, 1567 (71)
SERIŠA (Zeryssa) Ivan 1565 (188)
SOVIĆ (Zowych) Ivan 1567 (70) Pavao 1567 (71)
SUKNIĆ (Zwknych) Matija 1565 (188)
SVIBEN (Zwyben) Andrija 1567 (70) Grga 1567 (70)
TOVERNIĆ (Thowernych) Matija 1565 (188)
TROTEIĆ (Troteych) Dionizije 1565 (188)

Slani Potok

BENKOVIĆ (Benkowych) Petar 1565 (188)
BRAČIĆ (Brachych) Blaž 1565 (188), 1567 (74)
BREBER (Breber) Mijo 1567 (76)
ČOPOR (Chopor) Mijo 1567 (76)
ĐURĐEVIĆ (Gywrgyewych)) Mijo 1565 (188) Matija 1565 (188), 1567 (73) Jela 1567 (73)
HROMUS(T)EK(Hromwzthek) Pavao 1565 (188), 1567 (75)
IVANIĆ (Iwanych) Toma 1567 (74)
KOSEC (Kozecz) Toma 1565 (188), 1567 (74)
MASNEC (Maznech) Andrija 1565 (188), 1567 (75)
MR(E)NKOVIĆ (Mrenkowych) Ambroz 1565 (188), 1567 (75) Andrija 1567(75) Grga 1567 (76) Toma 1567 (76) Tomek 1567 (76)
MUC(J)AK (Mwcz(y)ak) Fabijan 1565 (188) Andrija 1567 (74)
NOVAK (Nowak) Toma 1565 (188)
POTAK(Pothak) Petar 1565 (188), 1567 (73)
ROHOVIĆ (Rohowych) Nikola 1565 (188) Anton 1567 (76) Ivan 1567 (76) Petar 1567 (76)
RUK (Rwk) Andrija 1565 (188), 1567 (73)
STANKOV ZET (Stankowzeth) Blaž 1565 (188)

Reka

BEZIK (Bezyk) Martin 1567 (84)
BUHVET (Bwhwet) Bartol 1567 (84) Benedikt 1567 (84) Matija 1567 (84)
DIMITREŠ (Dimitres) 1567 (84)
ĐUROK (Gywrok) Andrija 1567 (84)
HJEKAČ (Hyekach) Grga 1567 (84)
HLANDRIPET (Hlandripet) Ivan, mlinar na Reki. 1567 (84)
HOČIĆ (Hochych) Andrija 1567 (84) Franjo 1567 (84) Tomo 1567 (84)
HOTIĆ (Hotthych) Benko 1565 (188)
KRANJEC (Kranecz ) Juraj 1565 (188)
MARGALETIĆ (Margaletich) Petar 1567 (84)
TERCLER (Terczler) Urban 1567 (84)
TKALEC (Tkalec) Mirko 1567 (84)
TOČKOR (Thochkor) Dioniz 1567(83) Matija 1567 (84)

Vinterovec (Wywerewczy, Wynterewczy)

AUGUSTOVIĆ/JAGUSTOVIĆ (Augustowych, Jagwsthowych) ) Blaž 1565 (188),1567 (68)
KOVAČ (Kowach) Marko 1565 (188), 1567 (68)
ROHOVIĆ (Rohowych) Andrija 1565 (188)
ZALOVIĆ (Zalowych) Juraj 1565 (188)
BREBER (Breber) Juraj 1565 (188), 1567 (69)
HRENEK (Hrenek) Mijo 1567 (188), 1567 (68)
PASANEC (Pazzanecz) Ivan 1565 (188), 1567 (69) – bio je član vrhovnog ustaničkog vijeća u Buni 1573.
BERTOLOZ (Bertholoz) Ambroz 1567 (67)
MEZIĆ (Mezych) Mijo 1567 (67)

 

Naslovna fotografija: Općina Gornja Stubica

Mladen Paver

Rodoslovnim se istraživanjima bavio se od 1994. godine. Osim vlastitog obiteljskog rodoslova istraživao je najstarije tragove oko šest stotina naših prezimena i njihove migracije. Izradio je 30 rodoslovnih stabala, "visine" od 200 do 350 godina. Radi na datoteci izvora naših prezimena (dosad prikupio oko 14.000), s težištem na dokumentima s prostora Banske Hrvatske XVI st. Osim domaćih arhiva, oslanja se na zbirke državnih arhiva u Budimpešti i Grazu. Pripremio je za tisak priručnik za rodoslovnog istraživača "Pred zagonetkom obiteljskog stabla" s dodatkom "Vježbe iz antroponimije", uz pozitivne recenzije dvojice naših akademika. Preminuo je u studenom 2017. godine.

74 komentara

 1. mladen.paver says:

  Časna sestro Dobroslava, zanimljivo je da se prezime Kozulić na Lošinju spominje – kako kažete – još 1570.g. Na zagorskom vlastelinstvu Gornja Stubica živio je kmet Matej Kozulić  1565.g.  Pisani trag o njemu sačuvao se u pismu bana Petra Erdedija zagrebačkom Kaptolu od 9. travnja iste godine (dakle sedam godina prije Gupčeve bune) . U tom pismu ban optužuje Tahyjevu suvlasnicu  na Susedgradsko-stubičkom vlastelisbstvu da je pokrenula  nekoliko stotina svojih podložnika u napad na dvor P. Petričevića, Tahyjevog provizora u Gornjoj Stubici. Ogorčeni kmetovi potpuno su demolirali  taj posjed. Original Erdedijevog pisma čuva se u Hrv.drž. arhivu (Arhiv obitelji Oršić. sv. 44, br,4) . Transkript tog dokumenta objavljen je u Arhivskom vjesniku (Zagreb, sveza 7-8, god. 1964-1965, str, 188.

 2. mladen.paver says:

  (dopuna o prezimenu Kozulić)
  U kasnijim dokumentima spomenutog vlastelinstva prezime Kozulić više se ne spominje.

  Može se pretpostaviti da nije bilo često i da je nestalo u valu feudalne represije protiv pobunjenih stubičkih kmetova…

 3. Poštovani gosp. Paver!
  Velika Vam hvala na ljubaznosti i odgovoru,  kojim ste me  uputili kako mogu doći  doarhivskih izvora  koji su mi potrebni i koji su u svakom slučaju vrlo zanimljivi. 
  Srdačno Vas pozdravljam uz izraze poštovanja,
  s. Dobroslava

 4. Ivan Ravlic says:

  Gospodine Mladene, molio bih Vas, jer sam napisao knjigu o Ravlićima. Možda Vi mi možete savjetovati gdje još mogu naći više podataka o ovome prezimenu, jer mislim pripremiti i dopunjeno izdanje. Već smo se svi Ravlići sastali u Kozici k. Makarske. Što mislimo učinti i ove godine. Lije pozdrav i očekujem odgovor. Ivan Ravlić, Pos. Mahala k. Odžaka.

 5. voljela bi znati sto je sa prezimenom Stefek(ima cijelo selo-matenci)

 6. mladen.paver says:

  Poštovani g. Ravlić, u starim izvorima (15 i 16 st.) Banske Hrvatske nisa naišao na Vaše prezime, nalazim ga samo u Leksiku prezimena SRH (Zgb, 1976) i to na području Imotskoga i Makarske. Očito se radi o migrantima sa sjevera, iz Bosne – odakle potječe većina nas.

 7. mladen.paver says:

  Poštovana gđo Soldo,na  prezime Stefek (Štefek ?) nisam nailazio  u starim izvorima Hrv. zagorja, a njegovu pojavu u Matencima trebalo bi istražiti u matičnim knjigama. Vjerujem da je to bio nadimak, koji se pretvorio u prezime.

 8. U Slanom Potoku postoji staro prezime NOVINA.
  U popisu nije nigdje navedeno te predlažem da se istraži najstariji zapis.
  Inaće ovo prezime je vrlo rijetko, a postoji najviše u Slani Potok, Oroslavje i Igrišče.
  U svijetu postoji ovo prezime u Poljskoj, Sloveniji, Indiji, Maleziji, Kini, Australiji.
  Lijep pozdrav

 9. Rick Novosel says:

  Poštovani g. Novina, ja sam iz Kanade ali moji preci su došli iz Hrvatske. Ućim hrvatski ali ne govorim dobro. Moram napisati na engleskom jeziku.
  My mother’s mother was Dragica Novina from Slani Potok. I have been researching my ancestors and the earliest record I have found of the Novina family is in 1749, the birth of Andro Novina. His parents were Georgius Novina and Anna Horvath (The Maticne Knjige were written in Latin at that time). I would be happy to hear from you to see if we are possibly related.
  Lijep pozdrav

 10. mladen.paver / mladen paver says:

  u hrv.drž.arhivu čuva se zbirka sign.4 – plemićki posjedi prije regulacije županija, u kojoj je i “popis mlinova u zagrebačkoj županiji 1749/50″pa je u kutiji xii, fasc.15, nro 289 u selu slani potok kod stubice upisan i mlinar tomo novina.

 11. S. Drempetić says:

  Dear Rick Novosel 🙂

  My grandpa’s last name is Novina and he was born in Slani Potok. I have a family tree on Geni.com and i have someone named Andro Novina. Maybe we are relatives 😛 you can contact me if you want to. Btw i also have Novosels in my family 😛
  i will ask my grandpa if he knows someone named Dragica Novina.

  Pozdrav 🙂

 12. Rick Novosel says:

  Dear S. Drempetić
  There is a good chance that we are distant relatives. The Novina name goes back to at least the late 1600s in Slani Potok. The families in the villages of Gornja Stubica did not marry too far outside their area. I also have the Dinjar, Hegol and Zebić names in my family tree. In the village of Hižakovec, very close to Slani Potok, I had ancestors in the Horjan, Sokina and Kuhta families.
  My research shows the birth of Andro Novina as well as the names of his parents and siblings. How can I contact you to see if we have any family connections?

 13. zoky says:

  Poštovana,

  Zanima me što je sa prezimenom Kraljić koji žive u Andraševcu/ Oroslavju? Hvala na informacijama.

 14. Dear!
  My name is Andrija Novina from Zagreb, Croatia. I would like to make contact with relatives Novina. My name, the name of my father, grandfather and great-grandfather Andrija Novina. The brother of my grandfather, Frank Novina emigrated to the United States. Frank Novina was in contact with my grandfather Andrija Novina. Uncle Ivan (John) had a daughter Barbara Gantich Novina. After Frank’s death in October 1968, Barbara has been in contact with my grandfather to 12 october 1968th when she sent the last letter. Barbara Novina Gantich has 2 sons and 2 daughters, 3 sisters and 4 brothers. Her children have families.
  Address Frank Novina
  3750 S. Lowe Avenue, Chicago, ILLINOIS
  Address Barbara Gantich Novina
  900 W 39th Ave, Gary, Indiana 46408
  I was born in 1954, an electrical engineer, I am the owner of the company for the design and supervision of electrical engineering, consulting and trading and representing foreign companies in Croatia.
  I want to mention that I wanted to study the genealogy of the surname NOVINA.
  Please contact me if your last name and origin comes from above family Novina. Otherwise, ignore this message.
  Best regards,
  Andrija Novina, electrical engineer

 15. Ana Schmidt rodj. Pusec says:

  Ja sam rodjena u Slanom Potoku, da li mi mozete nesto o prezimu Pusec reci, jer nigdje nista ne pise o tom prezimu. Puno hvala..

 16. Zoran Vukchich says:

  Pozdrav, baš sam sa znatiželjom pročitao Vaš članak, no na spisku nigdje nsam uočio prezime LISAK.
  Inače vlada uvriježeno misljenje, da oni “izlaze” upravo iz D. Stubice i okolnih sela. Ako ih nema na ovom spisku, moguće da je njihov dolazak uslijedio nekom naknadnom migracijom ili???

 17. Poštovani,
  Kažete da je prezime Martinić jedno od najstarijih u Stubici, međutim moje podrijetlo seže na otok Brač i Pučišća, iako sam rođeni Zagrepčanin. Znam za Martiniće na Braču i Subici a čuo sam da postoji grupa u Primorju i manja grupa u Slavoniji. Malo sam istraživao navodno svi Martinići svoje korijene vode iz Crne Gore, iz Cetinja gdje ima i i Martinovića i Martinčića. Navodno je neki Martinić Franz, konjanički major od austrijske carice zaslužio plemstvo, barun. Šta mi možete o tome svemu reći, buduči ste vi eminentan stručnjak na ovom području.

 18. ines says:

  Postovani, zanima me ako nesto xnate o podrijetlu prez. Horjan. Naime iz Donje Stubice je ali sam cula da vuce korijene i dalje sa istoka. Zahvaljujem i LP.

 19. Zlatko says:

  Nisam toliko revan i nisam prije posjetio ove stranice, žao mi je zbog toga .. Rano su mi umrli roditelji pa sam zahvaljujući dragim ljudima saznao sam svoje korijene prije dvadesetak godina. Sretan sam što pripadam ovdje i što znam svoju povijest. Znate kada netko s prezimenom Haramustek doživi da ga “prekrste” u karamustafe i što još, pročita da naše prezime pada među najstarija hrvatska prezimena, u kraju M.Gupca i zagorje nakon svega …

 20. Miloš Judaš says:

  Poštovani gospodine Paver,
  do sada sam traganjem otkrio da je u 19. stoljeću u Donjoj Stubici postojalo prezime Judaš (a kasnije ga ima uglavnom u Petrinji, sve do danas). Ako znadete bilo koji podatak o ranijoj povijesti tog prezimena, bio bih iznimno zahvalan (osobito kako su stigli u Zagorje – iz Moravske, preko slovenskog Moravča? ili nekim drugim putem i načinom?). Srdačan pozdrav,
  Prof. dr. sc. Miloš Judaš (prorektor za znanost Sveučilišta u Zagrebu)
  P.S: Danas u Hrvatskoj ima samo 7 osoba s prezimenom Judaš (sve moja obitelj): moji roditelji Božo i Barbara Judaš, brat Nenad i ja, te moja djeca Ivan, Krešimir i Kristina. Svjetske genealoške stranice kažu da u cijelom svijetu ima ca. 4.200 osoba s prezimenom Judas, a mi kao specifična varijanta sa “š” smo po tome JEDINI na svijetu (posljednji Mohikanci:).

 21. Josip Sinkovic says:

  ….Poštovanje, Gospon Mladen…Poštovanje Ostalima…. Ja sam Josip Sinkovć iz Gusakovca. 1. Moj Susjed mi je reko… da je Njegov Djeda njemu govorio da su Sinkovići došli u Gusakovec iz okolice Začretja,…a da su na Sinkovićevom Bregu vu Gusakovcu živjeli Žganci..!!! Zgodno je da se Njiva ispod Mog Dvorišča u Gusakovcu zvala :Žgančevina !! …Koliko To odgovara Istini…??? ..2…. k Prezimenu Hotič…. Nije li moguče da se kroz Stolječa Prezime Hotič u Zagorju kroz izgovor pretvorilo u Hučič, ili čak u Hoič … ?? Lijepi pozdrav i Dobro zdravlje Svima….

 22. Marijana says:

  Hello
  Ime mi je Marijana. Rodjena i zivim u Kanadi.
  Razumijem Hrvatski ali gramatika mi je losa. Pocela sam sastavljati drvo zivota kad mi je tata nedavno preminuo. Doznala sam preko Krapinske Maticne ureda, da su mi pra baka (Stana Dinjar) i pradjed (Fabijan Hegol) stekli iz Slanog Potoka. Ako su vam poznati imena, zamolila bi kontakt za dalji razgovor. Ili informacije kako bi mogla dobiti vise informacije o mojim precima. Unaprijed hvala i lijep pozdrav!

 23. Srecko znika says:

  Procitao sam slucajno vasu zamolbu vezanu za vase pretke.Mogao bih se raspitati.Moj tetak prezivao se Hegol (Josip),on je porijeklom iz Slanog potoka,Gornja Stubica.

 24. Marijana says:

  @srecko znika…. steta sta nedobivamo neki obavjest da imamo odgovor. Sa nadom da ces ovo ponovo procitati, tako i za bilo koga tko zeli djeliti informacije o Hegolima iz Slanog Potoka.. mozete me naci na Facebook pod imenom Marijana Herc.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.