Izvješće sa skupštine HRD-a

Treća izvještajno-izborna Skupština HRD-a održana je u četvrtak 21. svibnja 2009. godine u 18 sati u auli Hrvatskog državnog arhiva, na Marulićevom trgu 21 (kraj Botaničkog vrta). Donosimo izvatke iz zapisnika.

Treća izvještajno-izborna skupština Hrvatskog rodoslovnog društva "Pavao Ritter Vitezović" održana je 21. svibnja 2009. godine u 18 sati u profesorskoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu 21, sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

 1. Utvrđivanje kvoruma, otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda,
 2. Prijedlog i usvajanje članova radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
 3. Pozdravna riječ predsjednika Društva, dr Stjepana Ćosića,
 4. Izmjena Statuta Društva,
 5. Izvještaj upravnog odbora,
 6. Financijski izvještaj Društva,
 7. Usvajanje prijedloga da se članarina od iduće godine 2010. poveća na 100 kuna,
 8. Izvještaj nadzornog odbora,
 9. Izvještaj suda časti,
 10. Slobodna riječ prisutnih,
 11. Razrješenje dosadašnjih članova tijela Društva,
 12. Izbor članova organa upravljanja:
  • podrška dosadašnjem predsjedniku društva dr Stjepanu Ćosiću,
  • prijedlog članova Upravnog odbora,
  • prijedlog članova Nadzornog odbora,
  • prijedlog članova Suda časti,
 13. Prijedlog ovlaštenika za zastupanje Društva,
 14. Završna riječ predsjednika Društva.

Gost Skupštine bio je mr. sc. Ivo Durbešić iz Hrvatskog plemićkog zbora.

Odluke i zaključci:

 1. Utvrđeno je da se sakupio dovoljan broj članova te da Skupština može započeti s radom. Usvojen je dnevni red s jednom nadopunom na kraju dnevnog reda.
 2. Izabrano je i usvojeno radno predsjedništvo:
  • dr. Stjepan Ćosić,
  • Ivanka Rebrović,
  • Marko Rimac,
  • dr. Petar Strčić i
  • Ivan Žolo.

   Zapisnikom će se pozabaviti:
    

  • Jasminka Dominković,
  • Lidija Raukar i
  • Ivanka Rebrović.
    
 3. Predsjednik Društva dr. Stjepan Ćosić pozdravio je sve prisutne članove i gosta iz Hrvatskog plemičkog zbora mr. sc. Ivu Durbešića.
 4. Na temelju članka 18. Statuta, predložena je promjena Statuta, što je prihvaćeno i to u sljedećem:

  Naziv III poglavlja mijenja se i glasi:

  "PODRUŽNICE, SEKCIJE I POVJERENICI"

  Iza članka 10. dodaje se članak 10A , koji glasi:

  Upravni odbor donosi odluku o imenovanju povjerenika Društva na određenom području, gdje postoji više članova Društva. Povjerenik je član Društva, koji koordinira između Društva i ostalih članova Društva na tom određenom području radi lakšeg obavještavanja članova Društva, zajedničkog djelovanja, prikuplja članarinu, dostavlja biltene i časopise i obavlja ostale poslove za Društvo i članove.

  Obaveza članova Društva je da plaćaju članarinu, ali u Statut nije unesena klauzula , što u slučaju neplaćanja te članarine, zato se u članku 13. dodaje iza prve, druga alineja, koja glasi:

  Članovi koji ne uplate članarinu dvije godine za redom ne mogu glasati na Skupštini, ne dostavlja im se bilten i nakon isteka druge godine neplaćanja članarine prestaje im članstvo u Društvu. Ovlašćuje se upravni odbor da donese izuzeće od ove odluke uz obrazloženje.

  U članku 15. briše se treća alineja i zamjenjuje novom:

  Redovna i izborna skupština zasjeda svake druge godine.

  U članku 17. mijenjaju se prva i druga alineja i glase:

  Skupština odlučuje punovažno, ako je prisutna najmanje jedna trećina svih članova Društva s pravom glasa. Ako u predviđenom vremenu Skuština nema kvorum, početak se odlaže 15 minuta i nakon toga započinje radom i ponovažno odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

  U članku 20. mijena se prva rečenica i glasi:

  Skupština bira članove Upravnog odbora, a njihov broj se utvrđuje prema potrebi. Predsjednik Društva je član Upravnog odbora.

 5. Predsjednik Upravnog odbora Marko Rimac pročitao je izvješće o radu upravnog odbora i Društva u proteklom periodu.

 6. Usvojen je financijski izvještaj za proteklu godinu.

 7. Prihvaćen je prijedlog da se članarina od iduće godine poveća na 100 kuna.

  Na temelju članka 18. Statuta Skupština Hrvatskog rodoslovnog društva "Pavao Ritter Vitezović" donijela je slijedeću odluku:

  Članarina Društva od 2010. godine povećava se i iznosi 100 kuna. Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

 8. Izvještaj nadzornog odbora pročitao je Mladen Paver i konstatirao pozitivan rad Društva i također se osvrnuo na ono što u Društvu treba još napraviti i poboljšati.

 9. Gospođa Marija Tuga Neral iznijela je da sud časti u proteklom periodu nije imao primjedbi na rad članova Društva i samog Društva.

 10. Milan Salajić naš član iz Valpovštine – Belišća obratio se članovima Društva i poklonio Društvu novu knjigu Zbornik 3 Belišće – muzej 1884.- 2009.

  Predsjednik hrvatskog plemićkog zbora mr sc Ivo Durbešić pozdravio je skup i pohvalio je dosadašnju međusobnu suradnju naših Društava, koju treba ubuduće još unaprijediti zajedničkom djelatnošću i pozvao članove našeg Društva da prisustvuju predavanjima i sastancima na njihovim okupljanjima svake druge srijede u Jurišićevoj 1a u prostorijama Hrvatske panevropske unije.

 11. Razriješeni su dosadašnji članovi organa upravljanja Društva. Usvojen je prijedlog novih članova organa Društva:

  Predsjednik Društva ostaje dr sc Stjepan Ćosić.

 12. Upravni odbor:

  Drago Brajdić
  Dragutin Hmelina
  Kazimira Jovović
  Goran Leš
  Ljudevit Meze
  Željka Nađ
  Marko Rimac
  Milan Salajić
  Ivan Žolo

  Nadzorni odbor:

  Paula Fabinger Orešković
  Juraj Mareković Car
  Marija Tuga Neral

  Sud časti:

  Darko Lacković
  Mladen Paver
  Božidar Ručević

 13. Na osnovi članka 5. Statuta Skupština Hrvatskog rodoslovnog društva "Pavao Ritter Vitezović" donijela je odluku, da se ovlaštenje za zastupanje Društva daje slijedećim osobama:
  • dr. Stjepan Ćosić – predsjednik Društva,
  • Marko Rimac
 14. Ova odluka dostavit će se nadležnom organu pri upisu u registar udruga prema članku 15. Zakona o udrugama zajedno sa odlukom o promjeni Statuta.

 15. Predsjednik Društva dr. Stjepan Ćosić je u skladu sa člankom 11. Statuta Hrvatskog rodoslovnog društva " Pavao Ritter Vitezović", članova upravnog odbora i ostalih članova, koji su potpisali ovaj prijedlog, predložio Skupštini da se Mladen Paver proglasi prvim počasnim članom Hrvatskog rodoslovnog društva "Pavao Ritter Vitezović", jer je svojim osobitim zalaganjem pridonio ostvarivanju ciljeva Društva, što je prihvaćeno burnim pljeskom i odobravanjem.

Zapisnik sastavile:

Jasminka Doninković
Ivanka Rebrović

Ivanka Rebrović

Istražuje pretke u Samoboru, Jaski, Ribniku, Karlovcu i Zagrebu – župu svetog Marka. Pregledala je 3. ogulinsku pukovniju, koja se nalazi na mikrofilmovima u Arhivu, a sad istražuje mjesto Tounj kraj Ogulina.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.